ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ДНЗ №23 «РОСИНКА»

НА 2021- 2022 н.р.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 1. Особливості організації освітнього процесу

Розділ 2. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна діяльність

Розділ 3. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Розділ 4. Інструменти забезпечення якості освіти

Розділ 5. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Розділ 6. Основні показники реалізації освітньої діяльності

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета програми: реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності  вікової компетентності дітей від 2 до 7 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Основні завдання програми: сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми –інформаційні відомості; основні освітні завдання; загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; перелік, зміст і взаємозв’язок освітніх напрямків, логічна послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, тощо.

Перспективи виконання програми: сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Очікувані результати:

Для вихованців і батьків:

– кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

– міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

– забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу кожної дитини;

– кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю освітньої діяльності ДНЗ;

– якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

Для педагогів:

– педагогам буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

– кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

– буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

– підтримка інноваційної діяльності.

 

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу

 

Попівський дошкільний навчальний заклад № 23 «Росинка» Тернівської сільської ради, Черкаського району ,Черкаської області – комунальний заклад , який забезпечує розвиток, виховання та навчання дітей віком від 2 до 7 років передбачених Державним стандартом дошкільної освіти.

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Законів України:

«Про освіту»

«Про дошкільну освіту»

Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641 у редакції наказу Міністерстваосвіти і науки України від 29.07.2019 № 1038)

Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305)

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234)

Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено Наказом МОН України від 20.04.2015 № 446)

Листи Міністерства освіти і науки:

Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році Лист МОН № 1/9-406 від 10.08.2021 року

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм рекомендованих Міністерством освіти інауки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у2021/2022 навчальному році Лист МОН №1/9-404 від 09.08.2021 року

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Постанова МОЗ № 55 від 22.09.2020 року

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/9-765 від 12.12.19 року

Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками Лист МОН № 1/9-766 від 12.12.19 року

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/11-1491 від 14.02.19 року

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах Лист МОН №1/9-454 від02.09.2016 року

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах Лист МОН №1/9-456 від02.09.2016року

Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців Лист МОН №1/9-546 від 11.10.2017 року

Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Лист МОН №1/9‑249 від 19.04.2018року

Власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері дошкільної освіти.

Пріоритетний напрямок роботи дошкільного навчального закладу №23 «Росинка» – патріотичний.

Мова навчання – українська.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Під час оздоровчого періоду з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 17.00.

Мережа закладу становить 1 різновікова група.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.10 року №1.4/18-3082 в ДНЗ «Росинка» використовують такі види занять: тематичні, контрольно-діагностичні.

Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Тривалість занять становить:

– у різновіковій групі (від 3 до 6 років) – 20-25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10 хвилин відповідно віку дітей), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших  — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з трирічного віку.

Тривалість занять для дітей наступна:

– від 3 до 4 років – до 20 хвилин;

– від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

– від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності в ДНЗ «Росинка» на 2021-2022 н.р. розроблений відповідно до Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 про Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності.

Педагоги закладу забезпечують особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загально- людські й національні цінності. Нині засадами Базового компонента дошкільної освіти України (за новою редакцією) виступили:

− визнання самоцінності дошкільного дитинства;

− збереження дитячої субкультури;

− створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення;

− повага до дитини, урахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

− компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

− надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування в дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

− формування в дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Основними способами спілкування дорослого з дитиною в такому разі є:

– запрошення,

– співпраця,

– розуміння, визнання дитини такою, якою вона є,

– уміння стати на її позицію.

Найважливішими завданнями освітньої роботи, яка реалізує особистісно- орієнтований підхід до дитини, є:

– навчити жити в змінному, плинному світі,

– адаптуватися до змін,

– відчувати смак свободи, самоактивності, власної творчості,

– розвинути базис особистості культури,

– навчити бути частиною суспільства.

Ознаками особистісно-орієнтованого навчання є:

− зосередження на потребах дитини;

− діагностична основа навчання;

− переважання навчального діалогу;

− ситуація вибору й відповідальність;

− співпраця, співтворчість між дітьми й педагогом;

− турбота про фізичне, психічне, соціальне й духовне здоров’я кожного вихованця;

− пристосування методики до навчальних можливостей і освітніх потреб дитини;

− стимулювання розвитку й саморозвитку дитини;

− перенесення засвоєного в нову життєву ситуацію.

Розділ ІІ.Пріоритетні завдання на навчальний рік.

 

Організація освітнього процесу в ДНЗ №23 у 2021-2022 навчальному році буде здійснюватися за пріоритетними напрямами:

  1. Національно- патріотичне виховання у розвитку духовного потенціалу особистості дитини.
  2. Виховання дитини через гру.

 

Шляхи реалізації завдань:

– Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

– Виховання особистості в дитини.

– Використання освітніх технологій.

– Співпраця з родинами вихованців на засадах партнерства в он-лайн режимі.

 

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2022 року:

  1. Оздоровчі завдання:

– створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;

– дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;

– оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;

– забезпечення умов для загартування дитячого організму;

2.Освітні завдання:

– спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей;

– розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою рідного краю , її багатств, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, розвиток і знання через гру;

– збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних  видів дитячої діяльності.

 

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Програма, яка забезпечуює зміст дошкільної освіти:

1 Освітня программа  для дітей  від 2 до 7 років «Дитина»

  1. 2. Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

 

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти

Освітній процес забезпечують 2 педагоги: 1 – завідувач, 1– вихователь. Згідно штатного розпису працює 3 працівники обслуговуючого персоналу.

Склад педагогічних працівників на 2021-2022н.р.

Завідувач – 1;

Вихователь – 1.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

– музично-спортивна зала;

– мультимедійне обладнання (облаштоване в музично-спортивній залі);

– 1 комп’ютер;

–  1 принтер.

Предметно-просторове середовище закладу сучасне, розвивальне.До поповнення ігрових осередків залучаються і батьки вихованців шляхом участі в акціях по виготовленню різних дидактичних матеріалів та іграшок власними руками. Проте, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу перебуває на середньому рівні (60%), враховуючи необхідність забезпечення іграшками та навчально-ігровими посібниками відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633.

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процессу

 

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей:

– вік дітей  (використовуючи матеріали методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»);

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності

Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини напередодні вступу до школи:

– сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;

– сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;

– сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;

– сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;

– сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;

– розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставленнядоприродного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;

– сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;

– сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;

– розвинуті творчі здібності;

– сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;

– сформовані навички культури споживання;

– розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;

– сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;

– сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;

– сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;

– розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;

– сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;

– сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;

– сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;

– сформована культура мовлення та спілкування;

– засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;

– сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;

– сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;

– спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.

Від rosunka

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *